1) Registeransvarig

Namn: Harmaja 10 Ab

FO-nummer: 2789909-5

Postadress: Laxvägen 7 A 1, 02170 Helsingfors

2) Registerhållare

Namn: Anna-Leena Raij

Kontaktinformation: Laxvägen 7 A 1, anna-leena@skipperi.fi

3) Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:

- hantering och utveckling av kundrelation,

- uppfyllande av lagstadgade krav,

- analysering och statistik,

- utveckling av artificiell intelligens,

- marknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar samt

- andra motsvarande ändamål.

Personuppgifter kan även hanteras i Harmaja 10 Ab:s andra finländska samarbetsföretag enligt personuppgiftslagen.

4) Uppgifter som antecknas i registret

Registret kan innehålla följande uppgifter:

- kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, elektroniska postadresser,

- eventuella registreringsuppgifter, såsom användar-ID, användarnamn, lösenord och eventuell annan specificerande identifikation,

- ålder, kön, titel eller yrke och modersmål,

- uppgifter som berör kundrelationen, såsom fakturerings- och betalningsinformation, service- och beställningsinformation, kundrespons och kontakttagningar, lotteri- och tävlingssvarsinformation samt avbokningsuppgifter,

- uppgifter som behövs för kommunikation samt uppgifter i samband med användning av tjänsten, såsom bläddrings- och sökinformation,

- profilerings- och intresseuppgifter som kunden eventuellt ger,

- fotografier och videofilmer som användaren laddat upp på tjänsten, samt

- eventuell annan information som samlats in med kundens tillåtelse.

5) Regelmässiga informationskällor

Registrerade uppgifter fås regelmässigt från:

- kunden själv via telefon, internet, elektronisk post eller på annat motsvarande sätt,

- via kakor eller andra motsvarande tekniker,

- Harmaja 10 Ab:s finska samarbetsföretag, samt

- VRK/Befolkningsregistercentralen, Postens adressuppgiftssystem, telefonbolags kontaktuppgiftsregister och andra motsvarande privata och allmänna register.

6) Regelmässig utlämning eller överföring av data till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Data kan lämnas ut med den registrerades tillåtelse för direkt marknadsföring enligt personuppgiftslagen.

Uppgifterna kan inom personuppgiftslagens gränser överföras för registeransvarigs del för förvaring och hantering på server utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7) Den registrerades rättigheter

Rätt till kontroll och rättelse

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter som sparats i registret om denna. Kontakttagningar berörande rätten at kontrollera ska göras skriftligt och undertecknade till adressen som nämns i punkt 1. Om det förekommer fel i uppgifterna om den registrerade kan denna framföra begäran om rättelse åt vid punkt 2 nämnda personen som ansvarar för registerärenden.

Rätt att förbjuda

Den registrerade har rätt att förbjuda registeransvarig att behandla sina uppgifter för riktad reklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatrikel och släktforskning. I förbuds- och rättelseärenden kan den registrerade vara via post i kontakt med adressen i punkt 1.

8) Principerna för registrets skydd

Harmaja 10 Ab använder alla rimliga åtgärder för att upprätthålla fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter från otillåten eller olämplig användning, men påpekar även att Internet inte alltid är ett säkert redskap. Harmaja 10 Ab begränsar insynen till uppgifter i samband med dig till de av Harmaja 10 Ab:s anställda som behöver dessa uppgifter till exempel för att besvara dina frågor eller förfrågningar.