Dessa användarvillkor (i fortsättningen ”Avtal”) gäller för användningen av Harmaja Ab:s

(FO-nummer: 2789909-5) webbsida Skipperi.se (i fortsättningen ”Tjänst”).

Harmaja 10 Ab:s (i fortsättningen ”Serviceförmedlare”) Tjänst förmedlar båthyrningstjänster.

Båtägarna (i fortsättningen ”Försäljaren”) lägger via Tjänsten ut sina båtar för uthyrning och hyresgästen (i fortsättningen ”Köparen”) kan hyra båtar via Tjänsten. Försäljaren kan vara en privatperson eller ett företag.

Då man talar om Försäljaren och Köparen tillsammans används i fortsättningen benämningen ”Användare” eller ”Användarna”.

Genom att godkänna detta Avtal eller genom att använda Tjänsten godkänner Användaren att detta Avtal är juridiskt bindande för Användaren.

Serviceförmedlarens dataskyddsprotokoll är en del av detta Avtal. Genom att godkänna detta Avtal, godkänner du även Serviceförmedlarens dataskyddsprotokoll samt förbinder dig att även följa alla andra instruktioner i Tjänsten.

1. Allmänt

Serviceförmedlaren fungerar endast som förmedlare av information och betalningar mellan Användarna samt svarar för kundservice i samband med Tjänsten.

Detta Avtal kompletteras av det hyresavtal (i fortsättningen ”Hyresavtal”) som Försäljaren och Köparen ingår inom Tjänsten. Ifall det framkommer motstridigheter mellan detta Avtal och Hyresavtalet har Hyresavtalet företräde.

Serviceförmedlaren förbehåller sig rätten att ändra detta Avtal. Serviceförmedlaren meddelar användarna om ändringar i Avtalet via e-post eller via Tjänsten. Ändringarna träder i kraft fjorton (14) dagar efter att meddelande getts. Genom att använda Tjänsten efter ändringarna godkänner du att ändringarna är juridiskt bindande.

Ifall du inte följer detta Avtal, kan Serviceförmedlaren annullera ditt användarkonto.

Serviceförmedlaren kan avsluta (permanent eller tillfälligt) erbjudande av Servicen (eller vilken som helst del av den), antingen åt dig eller allmänt åt användarna, helt enligt Serviceförmedlarens egen bedömning utan förhandsmeddelande.

Du får inte använda Tjänsten eller godkänna detta Avtal ifall (a) du är omyndig att ingå juridiskt bindande avtal med Serviceförmedlaren och/eller (b) du är eller representerar sådan instans som förbjudits att använda Tjänsten, baserat på vilken som helst giltig lag.

2. Skapande av användarkonto

Du kan söka i Tjänsten utan att registrera ett användarkonto.

Att hyra båt och registrering av egen båt för uthyrning förutsätter skapande av användarkonto på Tjänsten. Du kan skapa ett användarkonto genom att följa registreringslänken och ge begärd information. För att använda ditt användarkonto ska du bekräfta ditt konto genom att klicka på den länk som har skickats till den e-postadress du gett.

Det är gratis att registrera sig som användare och att lägga ut båten för uthyrning på Tjänsten.

I samband med skapande av användarkontot identifieras Användaren med hjälp av BankID.

Användarna är ensamma ansvariga för all aktivitet via användarkontot samt för säker användning, upprätthållning och hemlighållande av lösenord. Ifall Användaren märker att någon använt deras användarkontot utan Användarens tillstånd, ska Användaren meddela detta på e-postadressen kundservice@skipperi.se

3. Hur Tjänsten fungerar

Du kan registrera dig antingen som Försäljare eller Köpare.

Efter skapande av användarkonto registrerar Försäljaren i Tjänsten de uppgifter om sin båt som behövs och som är relevanta för uthyrningen. När man gett all information som begärs skickas annonsen till Serviceförmedlaren för validering. Ifall annonsen är skriven enligt anvisningarna i lagen, detta Avtal samt andra instruktioner i Tjänsten, publiceras Försäljarens annons i Tjänsten inom 24 timmar från skickande till Serviceförmedlaren. Ifall annonsen är lagstridig, bristfällig eller mot detta Avtal eller andra instruktioner i Tjänsten, skickar Serviceförmedlaren inom 24 timmar ett korrigeringsmeddelande till Försäljaren och Försäljaren kan komplettera sin annons tills lagstridigheten, bristerna eller motstridigheterna gentemot detta Avtal eller instruktioner avlägsnats. Ifall det inte genomförs någon korrigering alls eller inom rimlig tid, kan Serviceförmedlaren enligt eget övervägande besluta att Försäljarens annons inte publiceras i Tjänsten. Efter att Försäljaren korrigerat de brister som serviceförmedlaren påpekat om kan Försäljaren lämna in annonsen för godkännande på nytt.

Serviceförmedlaren kan av vilket skäl som helst låta bli att publicera Försäljarens annons i Tjänsten. Serviceförmedlaren är inte skyldig att berätta för Försäljaren av vilken orsak annonsen inte publiceras.

Köparen ska i samband med skapande av användarkonto fylla i båtförare-CV, där Köparen berättar om sina kunskaper och sin erfarenhet som båtförare. När Köparen hittar en lämplig båt för önskad tidpunkt genomför Köparen en preliminär bokning och betalar reservationsavgiften, som är 30 % av båtens totala hyra.

Inloggade Användare kan skicka varandra meddelanden inom tjänsten. En person som är intresserad av en båt kan till exempel fråga om båtens detaljer innan preliminär bokning.

Försäljaren får meddelande om bokningen samt om Köparens uppgifter både i Tjänsten och via sin e-post. Försäljaren kontrollerar ännu Köparens uppgifter samt båtförare-CV innan slutgiltigt godkännande av bokningen.

Ifall Försäljaren inte godkänner bokningen, eller inte reagerar på den preliminära bokningen inom tre (3) dygn returneras reservationsavgiften till Köparen.

Ifall Försäljaren godkänner bokningen styr Tjänsten Försäljaren till skapande av automatiserat Hyresavtal. När Försäljaren skapat ett Hyresavtal kan det skickas till Köparens e-post via Tjänsten.

Köparna kan utvärdera båten och Försäljaren på en femstjärnig skala. Utöver utvärderingen kan Köparen ge fri återkoppling. Likaså kan Försäljarna utvärdera och ge återkoppling åt Köparen. Båtutvärderingarnas och Försäljarutvärderingarnas medelvärden och återkoppling är synliga för alla Användare och utvärderingar och återkoppling i samband med Köparen blir synliga för Försäljaren vid preliminär bokning.

4. Användarens generella ansvar

Användaren förbinder sig vid att använda Tjänsten endast för de ändamål som är tillåtna i detta Avtal, Hyresavtalet eller enligt vilken som helst relevant jurisdiktionsområde tillämpad lagstiftning, förordning eller allmänt godtagna tillvägagångssätt eller instruktioner.

Det är förbjudet att välja användarnamn som är mot god sed och/eller kränker andras rättigheter. Serviceförmedlaren har rätt att stänga Användarens användarnamn ifall Användaren agerar mot detta Avtal, lagen eller god sed, eller om Användaren inte loggat in på Tjänsten på tolv (12) månader.

Användaren förbinder sig vid att inte påbörja sådan verksamhet som stör eller på annat sätt skadar Tjänsten (eller servrar och datanät som kopplats till Tjänsten).

Användarna är enbart själva ansvariga för all informationsförmedling till myndigheter samt för alla skatter, avgifter av skattenatur samt andra avgifter som orsakas av aktuell och tillämpbar lagstiftning.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbsidor. När du besöker tredje parters webbsidor gör du det på eget ansvar.

Användaren förbinder sig till att inte skicka, förmedla eller spara i Tjänsten, eller via den, sådant material som bryter mot god sed eller lagen, samt till att inte uppmuntra andra till sådan aktivitet. Användaren förbinder sig även till att inte skicka, förmedla eller spara i Tjänsten, eller via den, sådant material som är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet utan särskilt tillstånd av rättighetens innehavare.

Rättigheterna som berör Tjänsten, inkluderat immateriella rättigheter, är Serviceförmedlarens exklusiva egendom. Tjänsten är skyddad med upphovsrätt enligt gällande lagstiftning. Tjänsten kan innehålla material som är skyddat med upphovsrätt, varumärkesrätt eller immateriella rättigheter. Användaren har inte utan Serviceförmedlarens eller annan rättighetsinnehavarens skriftliga tillstånd rätt att sprida, publicera, kopiera, tillgängliggöra eller på annat sätt kommersiellt utnyttja skyddat material, om inte gällande lagstiftning förutsätter det.

Användaren överlåter åt Serviceförmedlaren alla nuvarande och kommande ekonomiska rättigheter för material som Användaren levererat till Tjänsten. Serviceförmedlaren kan överlåta dessa rättigheter vidare samt ändra eller redigera material i Tjänsten enligt eget övervägande. Användaren bibehåller av Serviceförmedlaren oberoende användarrättighet till det material som Användaren levererat Tjänsten.

5. Försäljarens rättigheter och ansvar

Försäljaren förbinder sig till att vid annonsering av sin båt för uthyrning beskriva den sanningsenligt, noggrant och tillräckligt genomgående och att uppgifter som ges till Tjänsten även i övrigt är korrekta, tillräckligt, noggranna och aktuella. Försäljaren förbinder sig att uppdatera uppgifterna i Tjänsten vid ändringar.

Försäljaren garanterar och ansvarar för att ha behövliga möjligheter och rättigheter att förverkliga den båtservice som Försäljaren erbjuder.

Försäljaren ska alltid försäkra sig om båtens lämplighet och säkerhet för uthyrning.

Försäljaren kan när som helst ta bort sin annons. Försäljaren kan dock inte genom att avlägsna annonsen frigöra sig från skyldigheterna i tidigare ingånget Hyresavtal.

Försäljaren ansvarar för Hyresavtalets innehåll och för båtens prissättning.

Båten ska vara försäkrad innan Försäljaren annonserar ut den för hyresbruk i Tjänsten. Inte i alla fall täcker båtförsäkring skador som uppstått vid hyrning. Försäljaren ska kontrollera täckning för uthyrning av sitt eget försäkringsbolag.

Försäljaren har skyldighet att ta reda på gällande lagar, bestämmelser och beskattningspraxis beträffande levererande av hyrbåtstjänster och hyresintäkter.

Alla tjänster som erbjuds ska uppfylla gällande lag- och myndighetsbestämmelser. Ifall lagarna eller myndighets bestämmelserna berör egenskaperna för båten som används för att erbjuda hyrbåtstjänster eller behörigheten som personerna som ansvarar för produktion och förverkligande av hyrbåtstjänsten, ska Försäljaren påvisa att hyrbåtstjänsten uppfyller dessa krav innan hyresannonsen publiceras i Tjänsten.

På Serviceförmedlarens webbsida finns de aktuella minimikraven för användning av Tjänsten tillgängliga. Det är dock Försäljarens ansvar att kontrollera att instruktionerna på Serviceförmedlarens webbsida är uppdaterade och täcker den erbjudna båttjänstens alla egenskaper.

Utöver giltiga myndighetsbestämmelser kan Serviceförmedlaren ha separata extra krav rörande användningen av Tjänsten. Dessa extra krav finns alltid tillgängliga på Tjänsten.

Det rekommenderas att Försäljaren diskuterar med Köparen innan godkännande av bokning. Försäljaren kan annullera bokningen även efter godkännande ifall det uppstår misstankar om Köparens kunnande eller omsorgsfullhet.

Det är rekommenderat att gå igenom båtens instruktioner i samband med överlämningen av båten, samtidigt som man går igenom båtens basanvändning med Köparen.

Försäljaren kan definiera en sanktionsavgift för städningen av båten ifall Köparen inte genomför städning och det uppstår kostnader för städningen för Försäljaren. Sanktionsavgiftens innehåll och storlek bestäms i Hyresavtalet.

Försäljaren kan fritt och självständigt prissätta sin tjänst och ändra sina priser när som helst, dock inte för redan betalade båthyrningstjänster. Man ska alltid meddela Serviceförmedlaren hyrningens totalpris.

6. Köparens rättigheter och ansvar

Köparen förbinder sig att vid skapande av användarkonto och ifyllande av båtförare-CV ge Tjänsten sanningsenlig, noggrann och tillräckligt omfattande information. Köparen förbinder sig även i övrigt till att alla uppgifter som ges Tjänsten är korrekta, tillräckligt, noggranna och aktuella. Köparen förbinder sig att uppdatera uppgifterna i Tjänsten vid ändringar.

Köparen försäkrar och ansvarar för att ha tillräckliga möjligheter och rättigheter att förverkliga hyrning av båten.

Att hyra båt förutsätter att Köparen sköter båten lika omsorgsfullt som om den vore Köparens egen. Ute på vattnet ska man alltid uppföra sig enligt god sjömanskap. Man ska ta hänsyn till andra båtförare och som kapten för båten är Köparen skyldig att sköta om såväl båten som passagerarnas säkerhet.

Köparen ska fylla i båtförare-cv:t noggrant, så att båtägarna får en god och korrekt bild av Köparens kunskaper och erfarenhet som båtförare. Det rekommenderas att man i båtförare-cv:t sätter referenser som känner Köparens erfarenhet som båtförare och kan rekommendera Köparen åt Försäljare.

Försäljaren ska överlämna båten till Köparen i god kondition och i lagligt skick vid överenskommen tidpunkt och på överenskommen plats. Därtill är Försäljaren skyldig att ge Köparen tillräcklig handledning och instruktioner för användningen av båten. Båtens överlämning till Köparen och handledningen sker inom överenskommen uthyrningstid. Ifall Köparen inte får båten i användning enligt vad som man kommit överens om, eller det framkommer fel eller brister i båten, kan Köparen kräva en sänkning av hyran motsvarande förseningen eller felet. Köparen kan säga upp avtalet ifall felet inte kan åtgärdas eller om man inte åtgärdar felet eller förseningen inom rimlig tid.

Köparen ser efter båtens renhet och skötsel. Försäljaren har eventuellt bestämt en sanktionsavgift som krävs ifall man inte följt instruktionen för renhet.

Köparen ska alltid följa Försäljarens instruktioner för slutstädningen och återlämningen.

Det rekommenderas att man går igenom båten noggrant vid överlämning och återlämning.

Om Köparens skadeansvar samt åtgärderna vid fel-, skade- och stöldsituationer kommer man överens noggrannare i Hyresavtalet.

7. Betalning för Tjänsten och förmedlingsavgift

Alla betalningar sker med hjälp av betaltjänsten DIBS. Som betalningssätt godtas både nätbetalningar och kortbetalningar.

Köparen betalar i samband med bokningen 30 % reservationsavgift samt den garantiavgift som Försäljaren eventuellt kräver. Den resterande summan ska vara betald 28 dygn innan hyrestidens början. Ifall bokningen görs under 28 dygn innan hyrestidens början ska hela hyran samt deposition som Försäljaren eventuellt förutsätter betalas genast vid bokningen.

Alla hyresintäkter samt Köparnas deposition betalningar sätts in på Serviceförmedlarens kundmedelskonto. Hyresintäkterna överförs till Försäljarens konto inom 24-28 timmar från slutet av hyrestidens sista dag. I det sambandet redovisas Serviceförmedlarens förmedlingsavgift åt Serviceförmedlaren.

Ifall båten går sönder efter ingången av Hyresavtalet och innan hyrestiden gått ut av orsak oberoende av Köparen, eller om Köparen av annan orsak i samband med båtens egenskaper eller Försäljarens agerande och oberoende av Köparen, inte kan utnyttja båten enligt Hyresavtalet, ska Köparen genast meddela Serviceförmedlaren om detta. I sådan situation redovisas inte hyresintäkterna till Försäljaren. Från Köparens felanmälan börjar 30 dagars förhandlingstid, under vilken parterna kan sträva efter att hitta en lösning via förhandling. Ifall förhandlingarna inte leder till en lösning inom dessa 30 dagar returneras Köparens betalning, med Serviceförmedlarens förmedlingsavgift avdragen, samt den garantisumma som Köparen avlagt, till Köparens konto. Parterna får i sådant fall fortsätta lösandet av tvisten i behörig domstol. Serviceförmedlaren ansvarar inte för lösningen av parternas tvist.

I andra situationer returnerar Serviceförmedlaren den garantisumma som Köparen betalat till Köparens konto, då båten har återlämnats i samma skick som den var vid utlämningen. Beträffande eventuella meningsskiljaktigheter bör parterna sträva efter att lösa tvisten inom 30 dagar, varefter garantisumman som betalats av Köparen redovisas åt Försäljaren.

Parterna bör i sådant fall fortsätta att reda ut tvisten i behörig domstol. Serviceförmedlaren ansvarar inte för lösningen av parternas tvist.

Försäljaren ger genom att sätta in annons i Tjänsten Serviceförmedlaren fullmakt att fungera för Försäljarens del som agent som samlar in betalningar från Köparna. Försäljaren godkänner att alla betalningar som Serviceförmedlaren mottar behandlas likadant som om de skulle betalats direkt av Köparen till Försäljaren. Trots förbehållande av betalningar förbinder sig Försäljaren att leverera båttjänsten åt Köparen enligt Hyresavtalet.

Från hyrespriset dras Serviceförmedlarens avgift av, dess storlek är 13,5 % (+moms) av den totala hyran.

8. Serviceförmedlarens rättigheter och ansvarsbegränsning

Hyresavtalet för erbjuden båttjänst uppstår endast mellan Användarna. Serviceförmedlaren är inte en part av Hyresavtalet eller detta Avtal.

Serviceförmedlaren ansvarar inte för prestationer eller aktioner som Användare av tjänsten genomför. Serviceförmedlaren har inte i någon situation ersättningsskyldighet för skador, olyckor eller brott som skett under båtfärd eller i samband med Tjänsten. Serviceförmedlaren har inte i någon situation ersättningsskyldighet för direkta eller indirekta skador som har vilken som helst relation till Tjänsten eller användningen av den eller till information eller annonser som finns tillgängliga via Tjänsten. Serviceförmedlaren ansvarar inte heller för skador eller andra olägenheter som felaktiga eller otillräckliga användaruppgifter eventuellt åsamkar Användaren eller tredje parter.

Serviceförmedlaren ansvarar inte för betalningar som Användare eventuellt försummar, för avtal mellan Användare, Användarnas beskattning eller försäkringar.

Serviceförmedlaren ansvarar inte för någon förlust i samband med Tjänsten eller användningen av denna. Användarna förbinder sig till att de ensamma ansvarar för alla försummelser i samband med detta Avtal samt för följderna av dessa.

Serviceförmedlaren ger inga direkta eller indirekta garantier för Tjänstens funktion eller egenskaper, och garanterar inte att Tjänsten skulle fungera utan avbrott och felfritt.

Serviceförmedlaren har rätt att tillfälligt ta ut bruk Tjänsten, eller en del av den, för underhåll, installation, ändringsarbete, allmän ordning och säkerhet, hård systembelastning eller annan motsvarande orsak.

Serviceförmedlaren ansvarar inte för Tjänstens innehåll eller dess riktighet, bortsett från innehåll som Serviceförmedlaren själv producerat. Serviceförmedlaren ansvarar således inte för bl.a. användaruppgifternas riktighet, för uppgifter som Användarna meddelat i Tjänsten, deras riktighet, eller laglighet, riktigheten i uppgifterna som Användaren meddelar eller Användarens rättsliga handlingsförmåga beträffande leverans eller köp av båttjänster.

Serviceförmedlaren ansvarar inte heller för skador som användning av Tjänsten eller i den förekommande funktionsfel, tekniska fel, skadliga programvaror, länkar eller avbrott orsakar Användare eller tredje parter.

Serviceförmedlaren har rätt att avlägsna material från Tjänsten vars annonsering eller publicering i Tjänsten förbjudits av Serviceförmedlaren eller som enligt Serviceförmedlarens åsikt är mot lag, god sed eller detta Avtal, olämpligt, felaktigt eller annars skadligt för Serviceförmedlaren, Användare eller tredje parter. Serviceförmedlaren har även rätt att från Tjänsten avlägsna material, om det förekommer juridiska otydligheter av vilket slag som helst, kränkande information eller för Serviceförmedlarens brand osakligt innehåll.

9. Avtalets giltighet, avslutning och överföring

Detta Avtal lagar kraft när Användaren godkänner detta Avtal eller då Användaren använder Tjänsten.

Detta Avtal är i kraft tills vidare. Användaren kan avsluta Avtalet utan uppsägningstid via e-post eller via Tjänsten utan att uppge orsak. Användaren kan dock inte genom att säga upp Avtalet frigöra sig från villkoren i Hyresavtal som redan ingåtts.

Då detta Avtal avslutas stänger Serviceförmedlaren Användarens användarkonto samt avlägsnar allt material som Användaren eventuellt sparat i Tjänsten.

Både Service förmedlaren och Användaren frigörs från skyldigheter i Avtalet för den tid och i den omfattning som försummelsen att uppfylla avtalskraven beror på oöverkomligt förhinder.

Serviceförmedlaren har rätt att överföra avtalet till en tredje part, ifall överföringen är i samband med att Tjänsten eller en del av den säljs, eller att serviceförmedlaren ändras. Användaren har inte rätt att överföra detta Avtal till tredje part utan att ha i förhand fått skriftligt tillstånd av Serviceförmedlaren.

10. Kakor (Cookies)

I Tjänsten används kakor och andra motsvarande tekniker för att förbättra serviceupplevelsen. Syftet med användningen av kakor och andra motsvarande tekniker är att analysera och vidareutveckla Tjänsten så att den betjänar Användarna ännu bättre. Kakan är en kort textfil som webbservern sparar på Användarens webbläsare. Användaren kan inte identifieras enbart på basis av kakor och vår sida kan till exempel inte veta Användarens e-postadress, om inte Användaren själv delat med den. Användaren kan avlägsna de kakor som webbläsaren sparat via läsarens inställningar. Ifall Användaren beslutar sig för att avslå kakor, är det inte säkert att Användaren kan fullständigt utnyttja Tjänsten eller alla dess egenskaper.

11. Lag som tillämpas och lösning av tvister

För detta Avtal och för relationen mellan Användare och Serviceförmedlare tillämpas Finlands lag bortsett från förordningar om val av lagstiftning. Användare och Serviceförmedlare är överens om att föra alla ärande som gäller detta Avtal för att lösa endast i domstolar som ligger i Helsingfors, Finland. Användare accepterar att Serviceförmedlare är berättigad att söka tillfälliga säkerhetsåtgärder (eller liknande brådskande rättsliga åtgärder) i vilken som helst jurisdiktion.